محمد بعد از چند بار محاکمه به قصاص محکوم شد و رأی صادره در دیوان عالی کشور تأیید شد. ...