هیچ ساختمانی در این منطقه تخریب نشده و تنها یک بلوک ساختمانی در معرض خطر قرار دارد که اکنون لودرهای شهرداری در حال انجام عملیات لازم هستند. ...