تصمیم‌گیری درباره پالرمو دوباره به آینده موکول شد ...