یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن بیانگر این است که آنها حاضر نیستند کشور، نظام و حاکمیت ر ...