از دیدگاه شما، اعتراض ها و خشم مردم علیه بی عدالتی و ظلم ممکن است شرایط بد جامعه و زندگی اجتماعی را بهتر کند یا فقط به ایجاد وضعیتی آشفته منجر می شود؟ ...