تحریم و مشکلات انتقال پول و واردات مواداولیه، فقط بخشی از مشکلات تولید در کشور هستند؛ مشکلاتی که برخی از کارخانه ها را به تعطیلی کشانده است. ...