پارلمان مصر با اکثریت قاطع با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد. ...