سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تعداد و سطح پایین شرکت کنندگان نشست ورشو که آنان نیز از همراهی با هرگونه تصمیم ضدایرانی امتناع کردند، در فرجام این ...