22 نمایش در جشنواره ملی #39;مونولوگ #39; خلیج فارس شرکت می کنند ...