آب محدوده خیابان استاد معین و هاشمی تهران که به علت فرونشست زمین دچار شکستگی لوله و قطعی شده بود، تا ساعت 19 وصل خواهد شد. ...