عضو شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران از آخرین تصمیمات این شورا در زمینه انتقال پایتخت خبر داد و گفت: انتقال پایتخت با احتساب گرانی‌های اخیر حدود 150 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

اطلاعات خبر

گروه سرگرمی
منبع برترینها
تاریخ ارسال 64 روز پیش
بازدید 40
مشابه مشابه