انتخاب سرپرست کاروان ایران در دستور جلسه روز شنبه هیات اجرایی ...