امیدوارم در MMA هم پرچم دار خوبی برای ایران باشم/برای پیروزی به ترکیه می‌روم ...