بیانیه خانه سینما و بنیاد سینمایی فارابی در تقبیح حمله تروریستی اخیر ...