پایگاه خبری یافته در مطلبی با عنوان بیکاری و معضلی به نام دستفروشی و سد معبر! نوشت: در ابتدای باید مشخص کنم سد معبر با دست‌فروشی تفاوت دارد ، اما هر د ...