از یک نفرمهندس برق آشنا به سیستم اعلام حریق و توانایی نقشه خوانی دعوت به همکاری ...