آغاز تصویربرداری فاز دوم «نفوذ» از اردیبهشت ماه ...