حال برخی مجروحان حادثه رانندگی دورود - چالانچولان وخیم است ...