پژوهشی در دانشگاه ایالتی آیووا انجام شده است که نشان می دهد تغییرات اقلیمی می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم به افزایش خشونت و درگیری در کشورها بینج ...