معتاد متجاهر پدیده‌ای که از سال‌ها قبل نه تنها ایران بلکه کشور‌های دیگر نیز با آن روبه رو بوده اند. پدیده‌ای که رنگ و لعاب شهر‌های یک کشور را تغییر می ...