گروه جامعه: برای تولید یک سانتی‌متر خاک، 800 سال زمان نیاز است. خاک نه تنها بستری برای حفظ آب و غذا بلکه بستری برای متعادل نگه داشتن شرایط اقلیمی است. ...