پارلمان لبنان به دولت سعد حریری که به تازگی تشکیل شده، رأی اعتماد داد. ...