یک فعال کارگری گفت: گر حداقل دستمزد به صورت غیرمعقول تعیین شود، به بازنشستگان کشور آسیب جدی وارد می‌شود. این کار ظلم به بازنشستگان تامین اجتماعی است. ...