جزئیات مدل جدید توسعه «مشاغل خانگی»/خروج6 هزار زن سرپرست خانوار از چرخه فقر ...