وضعیت روحی سربازان و پاسداران حادثه تروریستی زاهدان بسیار ستودنی است ...