خداکرمی: اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد قانونی است ...