70 داور که قرار است در مسابقات جهانی کشتی جهت گزینش برای المپیک 2020 توکیو قضاوت کنند با حضور در سه میدان گزینشی انتخاب خواهند شد. ...