رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال با تائید درگیری تماشاچیان فرازبام و زاگرس اسلام آباد غرب گفت: کمیته انضباطی برای بررسی این درگیری تشکیل جلسه خواهد ...