دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس در روز دوشنبه 2 اردیبهشت مشخص شد که به شرح ذیل است: ...