دانشمندان دانشگاه هاروارد به تازگی دریافتند که سفر در کرمچاله‌ها در فضا شاید از نظر تئوری ممکن باشد اما برای انسان مناسب نیست. ...