بین بیشترین و کمترین متوسط دستمزد کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 9 برابر اختلاف وجود دارد! بیشترین متوسط دستمزد ساعتی در سال 2018 متعلق به دانمارک با ...