بررسی‌ها نشان می‌دهد، مرفه‌ترین قشر جامعه با دریافت 21میلیون تومان یارانه پنهان، 7برابر اقشار محروم از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود. ...