سجده شکر قائدی و خوشحالی عجیب مجیدی و شفر/شعار علیه تراکتورسازی ...