تاکید بر تقویت همکاری های ایران و عمان در زمینه های مختلف ...