معاینات اولیه انجام و مشخص شد که ادیانی سکته قلبی نکرده است. ...