برای شناسایی فلزات سنگین سمی در آب و نابودی آنها چاره‌ای جز انتقال نمونه‌هایی از آب به آزمایشگاه نیس ...