طبق برآورد محققان پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی، زمین ایران در سال 1397 بیش از 13هزار و 897 با ...