نشست خبری مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی درباره چگونگی حضور در نمایشگاه کتاب ...