سفیر کشورمان در ترکیه، اهداف سفر رئیس دستگاه دیپلماسی را در شرایط حساس کنونی به آنکارا را توضیح داد. ...