بحران ها و فجایع جهانی مثل جنگ هسته ای یا هوش مصنوعی افسارگسیخته می توانند پیامدهای بسیار جدی برای آینده ی انسان به دنبال داشته باشند. ...