مدافع ماشین سازی در مورد تقابل با استقلال در هفته بیست و ششم صحبت کرد. ...