پس از یک هفته عملیات تجهیز کارگاه و دو روز کارگاه فشرده آموزش روش کاوش برای اعضاء هیات، فصل سوم کاوش باستان شناختی غار کلدر آغاز شد. ...