پدال نیوز: عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس درباره جلسه متبوع خود با حضور وزیر صنعت، گفت:در این جلسه 4 سوال از وزیر صمت صورت گرفت که رحمانی توانست نم ...