موسس شرکت آمازون، با ارائه آمار جدید در خصوص میزان فروش سالیانه این شرکت، از روند نزولی میزان فروش خبر داد. ...