بورس 98 بورس شگفتی ها است. شاخص کل بورس ایران در آخرین دوشنبه فروردین ماه 98 از مرز 200 هزار واحد گذشت و یک رکورد تاریخی دیگر را ثبت کرد. خرید و فروش ...