زهکش 25 میلیون مترمکعب آب تالاب الله‌آباد را تخلیه کرد امکان جلوگیری از تخلیه آب در شرایط اضطراری وجود نداشت ...