انتقال پادگان ارتش در اردبیل به خارج از شهر تعیین تکلیف می شود ...