اعضای شورای شهر تهران با نامگذاری خیابانی به نام «محمد رضا شجریان» موافقت کردند. ...