میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 307 میلیمتر رسیده که این رقم در مقایسه با (113 میلیمتر) مدت مشابه سال گذشته 171 درصد رشد داشته ...