در این فضا سه ردیف صندلی با چیدماتی متفاوت راحتی و لوکس بودن را القا می‌کنند. ...